มั่นใจ

Inbox by Gmail

superuser4k
17.74MB
ดาวน์โหลด 50k - 250k
เวอร์ชั่น 1.77.211024352.release 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Inbox by Gmail

กลองจดหมายควรจะชวยใหคณใชชวตและทำงานไดสะดวกยงขน แตบอยครงกลบนำขอความสำคญไปซอนไวและทำใหเกดความยงยากมากกวาความสะดวก Inbox ทสรางโดยทม Gmail จะชวยจดสงตางๆ ใหเปนระเบยบและใหคณกลบมาจดการเรองสำคญได

• ไฮไลต - ดขอมลทสำคญทสดโดยไมตองเปดอานขอความ ไมวาจะเปนการเชคอนเทยวบน ขอมลการจดสงสนคา ไปจนถงรปภาพจากเพอนกสามารถดไดทนท

• กลมอเมล - ขอความทคลายกนจะถกรวมกลมเขาดวยกนเพอใหคณจดการทงหมดไดพรอมกนและลบออกไปไดดวยการลากนวเพยงครงเดยว

• การเตอนความจำ - คณสามารถเพมการเตอนความจำเพอใหกลองจดหมายรวบรวมทกสงทคณตองกลบไปจดการ ไมเฉพาะแคอเมลเทานน

• ไวเตอนทหลง - เกบอเมลและการเตอนความจำเอาไวเตอนทหลงเพอกลบมาจดการเมอคณพรอม ไมวาจะเปนสปดาหหนา เมอกลบถงบาน หรอตามแตคณจะเลอก

• การคนหา - Inbox ชวยใหคณพบสงทคนหาไดตรงตามความตองการ ตงแตเทยวบนทคณใกลจะบนไปจนถงทอยของเพอน โดยทไมตองคนหาทละขอความ

• ทำงานรวมกบ GMAIL - Inbox สรางโดยทม Gmail ดงนนขอความทงหมดจาก Gmail จะอยทน รวมทงยงมความเชอถอไดและการปองกนสแปมของ Gmail ดวย ทงนขอความทงหมดจะยงคงอยใน Gmail ไมหายไปไหน

ดูเพิ่มเติม

ผู้ใช้ให้คะแนนสำหรับ Inbox by Gmail

4.43
67
5
47
4
10
3
6
2
0
1
4

รีวิวบน Inbox by Gmail

ภาษา
ไม่มีรีวิวของ Inbox by Gmail เป็นคนแรก!

ธงInbox by Gmail

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า superuser4k
ร้านค้าsuperuser4k 31.16k 10.92M

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Inbox by Gmail

เวอร์ชั่นAPK 1.77.211024352.release
เข้ากันได้ Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
นักพัฒนา Google Inc.
นโยบายความเป็นส่วนตัว http://www.google.com/policies/privacy


ดาวน์โหลด Inbox by Gmail APK
ดาวน์โหลด